SUNSET. VIGO BAY. SPAIN

Vigo: Sunsets and sunrises.