Procissão de Semana Santa

Semana Santa 2009. Domingo de Ramos

Semana Santa 2009. Domingo de Ramos

Procissão de Semana Santa 2009. Domingo de Ramos. Vigo. Espanha (05/04/2009)

Semana Santa 2008. Santo Enterro

Semana Santa 2008. Santo Enterro

Procissão de Semana Santa 2008. Procissão do Santo Enterro de Sexta-feira Santo. Vigo (21/03/2008)

Semana Santa 2008. Virgen da Solidão

Semana Santa 2008. Virgen da Solidão

Procissão de Semana Santa 2008. Procissão da Virgen da Solidão de Sexta-feira Santo. Vigo (21/03/2008)

Procissão de Semana Santa 2004

Procissão de Semana Santa 2004

Procissão de Semana Santa

Vigo: Procissão de Semana Santa